Vietnamese

Anti-Discrimination NSW (Hội Đồng Bài Trừ Phân Biệt Đối Xử NSW)

Chúng tôi là cơ quan của chính quyền tiểu bang New South Wales quản lý thực thi Anti-Discrimination Act 1977 (Đạo Luật Bài Trừ Phân Biệt Đối Xử năm 1977). Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí và cố gắng xóa bỏ sự phân biệt đối xử ở New South Wales bằng cách: 

 • trả lời các thắc mắc 
 • hòa giải các khiếu nại
 • nâng cao nhận thức về phân biệt đối xử và những tác động của phân biệt đối xử
 • quản lý các đơn xin miễn trừ tuân theo luật pháp cho phép ưu tiên một số nhóm người nhất định được tiếp cận việc làm, chương trình, dịch vụ hoặc cơ sở vật chất nhất định một cách tốt hơn
 • tham vấn cho chính phủ về các vấn đề phân biệt đối xử.

Phân biệt đối xử là gì?

Phân biệt đối xử là khi ai đó bị đối xử bất công vì họ có, hoặc được cho là có, một đặc tính được luật pháp New South Wales bảo vệ.

Những đặc tính này là:

 • khuyết tật/thương tật (bao gồm các bệnh và chứng bệnh)
 • giới tính (bao gồm cả việc mang thai và cho con bú)
 • chủng tộc
 • tuổi tác
 • tình trạng hôn nhân hoặc gia đình
 • người đồng tính luyến ái
 • người chuyển giới
 • những trách nhiệm của người chăm sóc.

Phân biệt đối xử là vi phạm pháp luật ở một số nơi công cộng. Đó là:

 • nơi làm việc
 • môi trường giáo dục
 • nơi hàng hóa và dịch vụ được cung cấp
 • nơi chỗ ở được cung cấp
 • trong các câu lạc bộ có đăng ký.

Sự phân biệt đối xử về những trách nhiệm của người chăm sóc chỉ vi phạm pháp luật khi xảy ra tại nơi làm việc.

Quấy rối tình dục

Quấy rối tình dục ai đó là vi phạm pháp luật. Quấy rối tình dục là bất kỳ hành vi không được hoan nghênh nào có tính chất tình dục khiến ai đó cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục hoặc bị đe dọa.

Quấy rối tình dục có thể bao gồm:

 • những lời tán tỉnh về tình dục
 • những đòi hỏi ưu ái về tình dục
 • những cử chỉ, trò đùa hoặc bình luận về tình dục.

Phỉ báng

Phỉ báng là một hành động công khai có thể kích động lòng căm thù, sự khinh miệt nghiêm trọng hoặc chế nhạo đối với một người hoặc một nhóm. Phỉ báng một số đặc tính nhất định là vi phạm pháp luật.

Những đặc tính này là:

 • chủng tộc
 • tôn giáo
 • người đồng tính luyến ái
 • người chuyển giới
 • người nhiễm HIV/AIDS.

Bất kỳ hành động công khai nào đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với một nhóm người vì chủng tộc, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới tính, là người liên giới tính hoặc bị nhiễm HIV/AIDS đều là hành vi vi phạm hình sự cần được chuyển đến cảnh sát giải quyết.

Trù dập

Nếu quý vị bị ngược đãi vì đã thực hiện (hoặc dự định thực hiện) khiếu nại về sự phân biệt đối xử hoặc vì quý vị đã cung cấp thông tin hoặc bằng chứng cho khiếu nại về sự phân biệt đối xử, điều này được gọi là bị trù dập. Trù dập là hành vi phạm pháp luật ở New South Wales.

Quý vị phải làm gì nếu bị phân biệt đối xử

Hãy liên lạc với dịch vụ hỏi đáp của Anti-Discrimination NSW (Hội Đồng Bài Trừ Phân Biệt Đối Xử NSW) theo số điện thoại 02 9268 5544 hoặc 1800 670 812, hoặc gửi email tới adbcontact@justice.nsw.gov.au. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ngay cả khi quý vị không chắc tình huống của mình hoặc những gì đã xảy ra với quý vị có vi phạm pháp luật hay không, hoặc nếu quý vị muốn biết một số thông tin về luật bài trừ phân biệt đối xử của NSW.

Nếu quý vị bị phân biệt đối xử, quấy rối tình dục hoặc phỉ báng và muốn khiếu nại chính thức về một người hoặc công ty, vui lòng sử dụng biểu mẫu khiếu nại của chúng tôi. Quý vị có thể viết đơn khiếu nại của mình bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và chúng tôi sẽ dịch đơn khiếu nại của quý vị sang tiếng Anh miễn phí cho quý vị. Hãy gửi khiếu nại của quý vị qua email tới complaintsadb@justice.nsw.gov.au. Nếu cảm thấy khó khăn khi viết đơn khiếu nại, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để thảo luận về các lựa chọn khác để gửi đơn khiếu nại của mình.

Nếu quý vị yêu cầu có một thông dịch viên để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, vui lòng liên lạc với Translating and Interpreting Service (Dịch Vụ Thông Phiên Dịch) theo số điện thoại 131 450 và yêu cầu họ gọi cho Anti-Discrimination NSW (Hội Đồng Bài Trừ Phân Biệt Đối Xử NSW) theo số 02 9268 5544.

Nếu quý vị cần trợ giúp pháp lý, hãy liên lạc với Law Access qua số điện thoại 1300 888 529.

Nếu quý vị từng bị phân biệt đối xử hoặc phỉ báng mang tính chất hình sự, vui lòng liên lạc với Cảnh Sát NSW.

Điều gì sẽ diễn ra khi quý vị gửi đơn khiếu nại tới Anti-Discrimination NSW (Hội Đồng Bài Trừ Phân Biệt Đối Xử NSW)?

Vai trò của chúng tôi là giúp quý vị và phía bên kia tìm ra một giải pháp. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại của quý vị, nếu khiếu nại có vẻ là một tình huống vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ chuyển đơn khiếu nại của quý vị sang giai đoạn tiếp theo.

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại hoặc thư tín trong vòng hai tuần kể từ khi nhận được khiếu nại của quý vị. Khi chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi cần. Chúng tôi sẽ thông báo cách chúng tôi dự định xử lý khiếu nại của quý vị.

Người mà quý vị đang khiếu nại được gọi là bị đơn. Chúng tôi sẽ gửi cho bị đơn một bản sao đơn khiếu nại của quý vị và bất kỳ giấy tờ nào quý vị đã cung cấp, cùng với một lá thư từ chúng tôi giải thích luật có liên quan. Sau đó bị đơn sẽ có cơ hội đưa ra phản hồi.

Nếu điều này không giải quyết được tình hình, chúng tôi có thể tổ chức một cuộc họp giữa quý vị và bị đơn. Đây được gọi là buổi làm việc hòa giải. Hòa giải là cơ hội để cả hai bên ngồi lại và thảo luận về cách giải quyết khiếu nại.

Chúng tôi không thể đứng về phía nào hoặc đưa ra lời khuyên pháp lý cho quý vị. Nếu chúng tôi không thể giúp quý vị giải quyết vấn đề, quý vị có thể đưa đơn khiếu nại của mình lên NSW Civil and Administrative Tribunal (Tòa Tài Phán Dân Sự và Hành Chính NSW).

Tải xuống mẫu đơn khiếu nại

Tổng quan về Anti-Discrimination NSW (Hội đồng Bài trừ Phân biệt Đối xử NSW)

Quy trình khiếu nại tại Anti-Discrimination NSW (Hội đồng Bài trừ Phân biệt Đối xử NSW)

Last updated:

24 Jan 2024

Was this content useful?
We will use your rating to help improve the site.
Please don't include personal or financial information here
Please don't include personal or financial information here

We acknowledge Aboriginal people as the First Nations Peoples of NSW and pay our respects to Elders past, present and future. We acknowledge the ongoing connection Aboriginal people have to this land and recognise Aboriginal people as the original custodians of this land.

Top Return to top of page Top