Dinka

Anti-Discrimination NSW (Akutnhom de gël ë ŋet de kɔc wääc de NSW)

Ɣok ye akutnhom de akuma de New South Wales ye kä kɔɔr löŋ de akuma ye cɔl the Anti-Discrimination Act 1977 (the Act) (Löŋ de akuma ë loi ë 1977 de gël ë ŋet de kɔc wääc) luɔɔi. Ɣok ye konykony gaam abac ke cïn wëu thiëc ku ka yuku them buk ŋet de kɔc wääc nyaai në New South Wales ë: 

 • bɛ̈ɛ̈r de kä ye thiëc 
 • cïït ë yic de kä cë guɛɛl
 • thiɛ̈ï piny de wël në biäk de ŋet de kɔc wääc ku kë ye bɛ̈ï/looi
 • Mɛ̈c de kä cï week në löŋ ago akut ke kɔc kɔ̈k ya ŋuään/kuɔny bïkï yök ë loiloi kɔ̈k, ajuiir, konykony ka ɣän kɔ̈k
 • lëk ce juiir ye yiɛ̈n akuma në biäk de kä ke ŋet de kɔc wääc.

Ŋet de kɔc wääc ye ŋö?

Ŋet de kɔc wääc ee të yenë raan luɔ̈ï kärɛɛc cë nhïïm thöŋ ke kä ye luɔ̈ï kɔc kɔ̈k në wɛ̈t nɔŋ ë kek, ka të yenë ye thööŋ keke nɔŋ, kë wën tɔ̈ ke ye löŋ New South Wales kuɔ̈ny ë gël/cɔk rïu ë.

Kek kä kɛ̈ aye:

 • ŋääp (anɔŋic tuɛnytuɛny ku ba guɔ̈p ciɛ̈ piɛl)
 • ye raan moc ka tik (nɔŋic lïc ku thuëët)
 • cïn de kuat
 • run ke raan
 • cë raan thiaak ka tän tɔ yen baai
 • kë ye moc yök ke moc ka tik ke tik
 • kë ye raan rɔt yök ke ye tik ku ye moc ëya
 • loiloi ke dumuk.

Ŋet de kɔc wääc ee ya dhuŋ de löŋ kɔ̈u në ɣän kɔ̈k ke kɔc kedhiɛ. Keek aye:

 • Të de luɔi
 • Ɣän ke thukuul
 • Ɣän ke ɣɔ̈c ë kɛ̈ŋ ku yök ë konykony
 • Ɣän ke nïn ye juuriic
 • Të de akutnhom cë rɔt gɔ̈ɔ̈r ë nɔŋ akuma.

Ŋet de kɔc wääc ye tuɔ̈l ne loiloi ke dumuk yiic ee löŋ dhoŋkɔ̈u të looi ɣen rɔt të de luɔi ye tök.

Yaaŋ de lööm ë guɔ̈p

EE dhuŋ de löŋ kɔ̈u ba raandɛ̈ luɔ̈ï yaaŋ de lööm ë guɔ̈p. Yaaŋ de lööm ë guɔ̈p ee gun ë kë ye looi yë thiääk ke lööm ë guɔ̈p/tɔ̈c wën kenë gam ë raan lui ë yen ku ke raandɛ̈ riɔ̈ɔ̈k piɔ̈u, bë guɔ̈p riääk/yäär ka bë tɔ̈ ke cë riääc yic.

Ëkënë alëu bë yic naŋ

 • bë kä lööm dë guɔ̈p kɔr ba looi
 • bë lööm de guɔ̈p/tɔ̈c thiëc
 • bë ke thiääk ke lööm de guɔ̈p nyuɔɔth, luɔ̈ï pol ka jam.

Lɛ̈ɛ̈t ë kɔc kɔ̈k nhïïm

Lɛ̈ɛ̈t ë kɔc kɔ̈k nhïïm ee kë ye looi ë jäŋ nhom wën lëu bë män dë guɔ̈p tuɔ̈ɔ̈k, tiɛɛl dït bɛ̈ï ka alɛɛŋ/yaaŋ de raan ka akut ë kɔc. Lɛ̈ɛ̈t ë kɔc kɔ̈k nhïïm de kä kɔ̈k ee löŋ dhoŋkɔ̈u.

Kek kä kɛ̈ aye:

 • cïn de kuat
 • yath
 • kë ye moc yök ke moc ka tik ke tik
 • kë ye raan rɔt yök ke ye tik ku ye moc ëya
 • Ba naŋ HIV/AIDS.

Gun ë këriɛ̈ɛ̈c ye rɔ̈t looi ë jäŋ nhom wën yenë kɔc ŋɛ̈ny ka bë tɔŋ tuɔ̈ɔ̈k ë nɔŋ akut ke kɔc wääc në wɛ̈t de cïn ë kuat den, gɛ̈m den de kä ke Nhialic/wëï ka kä ye keek rɔ̈t thiäk ke, nhiɛɛr be ya lööm ë moc ka tik, ye moc ka tik ka cï ye töŋ de keek, ba tɔ̈ kaamic yïn ya moc ku bɛrë ya tik ka ba naŋ HIV/AIDS ee kërac ë löŋ nhom wën kɔr be ya tuɔɔc ë nɔŋ boliith.

Yaaŋ yenë raan wɛ̈ɛ̈k bei

Naa cë yïn luɔ̈ï yaaŋ në wɛ̈t cïn (ka yïn kɔr ba) guɛl de ŋet ë kɔc wääc looi ka yïn cë wɛ̈t ka kë nyic në biäk de guɛl de ŋet ë kɔc wääc, ëkënë aye cɔl yaaŋ yenë raan wɛ̈ɛ̈k bei. Yaaŋ yenë raan wɛ̈ɛ̈k bei ee dhuŋ de löŋ kɔ̈u në New South Wales.

Kë yee looi naa cë yïn luɔ̈ï ŋet de kɔc wääc

Cɔl ajuɛɛr de thiëc de Anti-Discrimination NSW (Akutnhom de gël ë ŋet de kɔc wääc de NSW) në 02 9268 5544 ka 1800 670 812, tuɔɔc ë email ë nɔŋ adbcontact@justice.nsw.gov.au. Yïn lëu ba ɣok yuɔ̈p agut të cïn ye nyic naa ye kë tɔ̈ yïn thïn ka kë cë rɔt looi cë löŋ dhoŋkɔ̈u, ka naa kɔr lëk kɔ̈k ke lööŋ ke gël ë ŋet de kɔc wääc de NSW.

Naa cë yïn luɔ̈ï ŋet de kɔc wääc, yaaŋ de lööm ë guɔ̈p ka lɛ̈ɛ̈t ë kɔc kɔ̈k nhïïm ku kɔr ba guɛl cë cɔ̈kpiny looi në wɛ̈t de raan ka akutnhom, alim ba looi në athör dɛn de guɛl yic. Yïn lëu ba guɛl du gɔ̈ɔ̈r ë gun ë thoŋ kɔr, ku guɛl du abuk bë waar ë thoŋ ë leŋlith yic abac ke cïn wëu thiëc ë nɔŋ yïn. Tuɔɔc ë guɛl du ë email ë nɔŋ complaintsadb@justice.nsw.gov.au. Naa rilic ba guɛl du gɔ̈ɔ̈r, yïn lëu ba ɣok yuɔ̈p ago ku dhɔ̈l kɔ̈k wën lëu bïn ke guɛl du gaam jaamiic.

Naa kɔr raan ë thok waaric ago konykony kuɔ yök, alim ba Translating and Interpreting Service (ajuɛɛr de akuma de kɔc ye kë cë gɔ̈ɔ̈r ku thok waaric) cɔɔl në 131 450 ku thiëc keek bïk Anti-Discrimination NSW (Akutnhom de gël ë ŋet de kɔc wääc de NSW) cɔɔl në 02 9268 5544.

Naa kɔr kuɔɔny de kä ke löŋ, ke yïn cɔl Law Access (akutnhom ye kuɔɔny de kä ke löŋ gaam) në 1300 888 529.

Naa cë yïn luɔ̈ï ŋet de kɔc wääc ka lɛ̈ɛ̈t ë kɔc kɔ̈k nhïïm, ke ka lim ba bolinh de NSW yuɔ̈p.

Ye ŋö ye rɔt looi të cïn guɛl ë nɔŋ Anti-Discrimination NSW (Akutnhom de gël ë ŋet de kɔc wääc de NSW)?

Lon da ee buk yïn ku raantï kuɔny bäk kë yäkë gam wedhiɛ yök. Të yök ɣok guɛl du, naa looi rɔt ke ye kë wën cenë löŋ dhoŋkɔ̈u, ke ɣok bë guɛl du cɔk lɔ tueeŋ bë lɔ caaric ë kueny bɔ̈ tueeŋ.

Ɣok bë yïn yuɔ̈p ë telepuun ka yïn buk gät wɛrɛgɛk të cenë wiik ke rou thök ë yök de guɛl du yic. Të jiɛɛm ë ɣok ke yïn, ke ɣok lëu buk yïn ŋɛ̈m thiëc wël kɔ̈k kɔr ku ke.Ɣok bë të bï yök guɛl du luɔɔi thïn jaamic.

Raan looi yïn guɛl ë wɛ̈t de aye cɔl raan gueelë/dhuk kɛ̈ŋ nhïïm. Ɣok bë athör ë guɛl du ku wɛrɛgɛk kɔ̈k ca bɛ̈ï, kenë wɛrɛgɛŋ dan juiirë ɣok kä kë löŋ thiääk thïn tuɔɔc ë nɔŋ raan guɛɛlë. Raan gueelë abë naŋ thaŋ ben bëër de tuɔ̈ɔ̈c.

Naa cïn kë piɛɛth tul ë ye kënë yic,ke ɣok lëu buk amat looi ë kaam du ke raan gueelë. Ëkënë aye cɔɔl amat de thöl/mɛ̈ɛ̈t. Thöl.mɛ̈ɛ̈t ee dhël wën yenë kɔc nɔŋ kë ce rɔt wuɔ̈ɔ̈c bɛ̈n tëtok ku bïk dhɔ̈l benë kë cë guɛɛl luɔɔi thïn.

Ɣok cë lëu buk naŋ baŋ lɔc ku ka buk lëk de kä ke löŋ gaam. Naa cï rɔt lëu buk yïn kuɔny në thöl de kë cë rɔt looi, ke yïn lëu ba guɛl du ŋɛ̈m laar ë nɔŋ the NSW Civil and Administrative Tribunal (të de luk de akuma de NSW cï ber ya makäma dïït wën ye luk në kä kɔ̈k cë kɔc wääc cïtman de raan cë luɔ̈i yaaŋ de kɔc wääc ke raan/akutnhom gueel).

Lööm athör ë guɛl ëtënnë

Tïŋë/ciɛɛthë yic Gaanun-Lui Tiɛl (Anti-Discrimination NSW) 

Kuer luɔi abalak/agööth tënë Gaanun-Lui Tiɛl (Anti-Discrimination NSW) 

Last updated:

24 Jan 2024

Was this content useful?
We will use your rating to help improve the site.
Please don't include personal or financial information here
Please don't include personal or financial information here

We acknowledge Aboriginal people as the First Nations Peoples of NSW and pay our respects to Elders past, present and future. We acknowledge the ongoing connection Aboriginal people have to this land and recognise Aboriginal people as the original custodians of this land.

Top Return to top of page Top