Thai

Anti-Discrimination NSW (การต่อต้านการเลือกปฏิบัตินิวเซาธ์เวลส์)

เราเป็นองค์กรของรัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์ที่บริหาร Anti-Discrimination Act 1977 (พ.ร.บ. การต่อต้านการเลือกปฏิบัตินิวเซาธ์เวลส์ 1977) (the Act - พ.ร.บ.) เราให้บริการฟรีและมีความมุ่งมั่นที่จะกำจัดการเลือกปฏิบัติในรัฐนิวเซาธ์เวลส์โดย: 

 • การตอบข้อสอบถาม 
 • การประนีประนอมเรื่องที่ร้องเรียน
 • ส่งเสริมการตระหนักถึงการเลือกปฏิบัติและผลกระทบ
 • จัดการคำร้องเรียนเพื่อการยกเว้นจากกฎหมายเพื่อให้ถูกใจคนบางกลุ่มในการปรับปรุงการเข้าถึงงาน โปรแกรม บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่าง
 • แนะนำรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นการเลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัติคืออะไร

การเลือกปฏิบัติคือการที่คนบางคนได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม ทั้งนี้เพราะเขามี หรือถูกทึกทักว่ามีลักษณะประจำตัวอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายของรัฐนิวเซาธ์เวลส์

ลักษณะประจำตัวเหล่านี้คือ:

 • ความทุพพลภาพ (รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ)
 • เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์และการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา)
 • เชื้อชาติ
 • อายุ
 • สถานภาพสมรสหรือสถานภาพในครอบครัว
 • การรักร่วมเพศ
 • การเป็นคนข้ามเพศ
 • ความรับผิดชอบของผู้ดูแล (แคเรอร์)

การเลือกปฏิบัติเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในสถานที่สาธารณะบางแห่ง ได้แก่:

 • สถานที่ทำงาน
 • สถาบันการศึกษา
 • สถานที่ซึ่งจัดให้มีสินค้าและบริการ
 • สถานที่ซึ่งจัดให้เป็นที่พักอาศัย
 • ภายในสโมสรที่จดทะเบียน

การเลือกปฏิบัติในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ณ ที่ทำงานเท่านั้น

การรังควานทางเพศ

การรังควานทางเพศต่อผู้อื่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การรังควานทางเพศคือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ทางเพศที่ทำให้อีกบุคคลหนึ่งรู้สึกขุ่นเคือง อับอาย หรือข่มขู่

ซึ่งอาจรวมถึง:

 • การล่วงล้ำทางเพศ
 • การขอการตอบแทนทางเพศ
 • การแสดงอากัปกิริยาหยาบโลน การพูดตลกลามก หรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางเพศ

การใส่ร้ายป้ายสี

การใส่ร้ายป้ายสีเป็นการกระทำสาธารณะที่อาจยุยงให้เกิดความเกลียดชัง การดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือการเยาะเย้ยที่รุนแรงต่อบุคคลหรือต่อกลุ่มคน การใส่ร้ายป้ายสีในลักษณะบางอย่างถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ลักษณะเหล่านี้ได้แก่:

 • เชื้อชาติ
 • ศาสนา
 • การรักร่วมเพศ
 • การเป็นคนข้ามเพศ
 • การมีเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์

การกระทำใดๆ ในที่สาธารณะที่คุกคามหรือยุยงการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มคนเพราะเชื้อชาติ ความเชื่อหรือความเกี่ยวพันต่อศาสนา รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์ทางเพศ การมีเพศกำกวม หรือการมีเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาซึ่งควรรายงานให้ตำรวจทราบ

การตกเป็นผู้ถูกข่มขู่

หากคุณได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะคุณได้ยื่น (หรือเตรียมการที่จะยื่น) คำร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ หรือเพราะคุณได้ให้ข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับคำร้องเรียนการเลือกปฏิบัติ นี่เรียกว่าเป็นการตกเป็นผู้ถูกข่มขู่ การข่มขู่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในรัฐนิวเซาธ์เวลส์

ควรทำอย่างไรหากคุณประสบกับการเลือกปฏิบัติ

ติดต่อบริการสอบถามของ Anti-Discrimination NSW (การต่อต้านการเลือกปฏิบัตินิวเซาธ์เวลส์) ที่ 02 9268 5544 หรือ 1800 670 812 หรือส่งอีเมลไปที่ adbcontact@justice.nsw.gov.au คุณสามารถติดต่อกับเราได้แม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของคุณหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ หรือหากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัตินิวเซาธ์เวลส์

หากคุณประสบกับการเลือกปฏิบัติ การรังควานหรือการข่มขู่ทางเพศ และต้องการยื่นคำร้องเรียนเป็นทางการเกี่ยวกับบุคคลผู้นั้นหรือบริษัท โปรดใช้แบบฟอร์มคำร้องเรียนของเรา คุณสามารถเขียนคำร้องเรียนเป็นภาษาใดก็ได้ และเราจะแปลคำร้องเรียนของคุณเป็นภาษาอังกฤษโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดส่งคำร้องเรียนของคุณทางอีเมลไปที่ complaintsadb@justice.nsw.gov.au หากคุณรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะเขียนคำร้องเรียน คุณสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามทางเลือกอื่นในการยื่นคำร้องเรียนของคุณ

หากคุณต้องการใช้ล่ามเพื่อเข้าถึงบริการของเรา โปรดติดต่อ Translating and Interpreting Service (บริการแปลและล่าม) ที่ 131 450 แล้วขอให้ต่อสายมายัง Anti-Discrimination NSW (การต่อต้านการเลือกปฏิบัตินิวเซาธ์เวลส์) ที่ 02 9268 5544

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย โปรดติดต่อ Law Access (ลอว์แอ็คเซส) ที่ 1300 888 529

หากคุณประสบกับการเลือกปฏิบัติหรือการถูกข่มขู่ที่เป็นอาชญากรรม โปรดติดต่อตำรวจนิวเซาธ์เวลส์

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยื่นคำร้องเรียนต่อ Anti-Discrimination NSW (การต่อต้านการเลือกปฏิบัตินิวเซาธ์เวลส์)

บทบาทของเราคือการช่วยคุณและอีกฝ่ายหนึ่งในการแก้ปัญหา เมื่อเราได้รับคำร้องเรียนของคุณ หากพบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เราก็จะดำเนินเรื่องของคุณต่อไปอีกขั้นหนึ่ง

เราจะติดต่อกับคุณทางโทรศัพท์หรือจดหมายภายในสองสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียนของคุณ เมื่อเราพูดกับคุณ เราอาจขอร้องให้คุณจัดหาข้อมูลที่เราต้องการ นอกจากนั้น เราจะหารือกับคุณเกี่ยวกับแผนการที่เราจะดำเนินเรื่องคำร้องเรียนของคุณด้วย

บุคคลที่ถูกคุณร้องเรียนเรียกว่าคู่กรณี เราจะส่งสำเนาคำร้องเรียนของคุณไปให้คู่กรณีของคุณชุดหนึ่ง พร้อมด้วยเอกสารใดๆ ที่คุณส่งมา กับจดหมายจากเราซึ่งจะอธิบายให้เขาทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคู่กรณีของคุณที่จะต้องตอบกลับ

หากการปฏิบัติดังกล่าวนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เราก็จะจัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างคุณและคู่กรณี ซึ่งเรียกว่าการประชุมไกล่เกลี่ย โดยการประชุมไกล่เกลี่ยนี้จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พบปะกันและหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ร้องเรียน

เราไม่สามารถเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่คุณ หากเราช่วยคุณแก้ปัญหาร้องเรียนของคุณไม่ได้ คุณอาจสามารถยื่นคำร้องเรียนของคุณต่อ NSW Civil and Administrative Tribunal (ศาลแพ่งและปกครองไทรบิวนัลนิวเซาธ์เวลส์)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน

Last updated:

24 Jan 2024

Was this content useful?
We will use your rating to help improve the site.
Please don't include personal or financial information here
Please don't include personal or financial information here

We acknowledge Aboriginal people as the First Nations Peoples of NSW and pay our respects to Elders past, present and future. We acknowledge the ongoing connection Aboriginal people have to this land and recognise Aboriginal people as the original custodians of this land.

Top Return to top of page Top